Dom seniora

Dom seniora. Proces starzenia się społeczeństw jest faktem nieuniknionym i nieodwracalnym. Przebiega w różnym tempie, ale można i należy się do niego odpowiednio przygotować.

Według WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) pomyślne, zdrowe starzenie się to proces optymalizacji możliwości zachowania zdrowia (fizycznego, społecznego i psychicznego), który umożliwia osobom starszym czynne uczestnictwo w życiu społecznym, bez dyskryminacji ze względu na wiek, a tym samym pozwalający na czerpanie radości z dobrej jakości niezależnego życia.

Ponad połowa dorosłych Polaków (52%) zna osobiście kogoś, kto z powodu starszego wieku ma trudności z wykonywaniem niektórych codziennych czynności, takich jak: załatwianie spraw w urzędach, robienie zakupów, sprzątanie, przygotowywanie posiłków, ubieranie się, higiena osobista.

Aby wyjść naprzeciw problemom osób starszych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zatwierdziło Program Wieloletni “Senior-WIGOR” na lata 2014-2020, mający na celu poprawę ich życia.

Celem Programu “Senior-WIGOR” jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom, osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

W ramach Programu “Senior-WIGOR” przewiduje się udostępnienie seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Dom seniora
Dzienne domy opieki

Program “Senior-WIGOR” polegać będzie na wsparciu tworzenia Dziennych Domów “Senior-WIGOR”

Działalność bieżąca Dziennego Domu “Senior-WIGOR”, to przede wszystkim świadczenie podstawowych usług, mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku – w szczególności gorącego – oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów.

Taki Dzienny Dom Seniora “Senior-WIGOR”, na podstawie umowy partnerskiej, zawartej z puckim starostwem powiatowym, prowadzi Kaszubska Spółdzielnia Socjalna “Przystań”, wspierana działaniami charytatywnymi Fundacji Pomocy Osobom Zagrożonym Wykluczeniem Społecznym “Przystań”, która przyczyniła się do jej powstania.